POSVÁTNÝ OKRSEK

Na okraji města, za zámeckou zahradou jako místem pozemských rozkoší, nechal vévoda Sasko-Lauenburský vybudovat rodové mauzoleum. Jeho ovdovělá manželka Anna Magdaléna založila u mauzolea v roce 1666 kolej piaristů. Areál byl postupně doplňován souborem kaplí. Tak vznikl tzv. Posvátný okrsek – klášterní areál. 

Pohřební kaple sv. Anny
Pohřební kaple sv. Anny je nejstarší známá raně barokní centrální kaple v Čechách, typologicky navazující na klasická díla italské renesance a manýrismu. Základní kámen položil roku 1644 sám vévoda Julius Jindřich, dostavěna byla ale až v roce 1663. Dva roky poté byl vévoda v této kapli jako první svého rodu také pochován. Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. Kapli hrozil na začátku 21. století zánik, dnes je však po úspěšné celkové rekonstrukci.

Kolej piaristů
Kolej piaristů byla vybudována na pokyn ovdovělé vévodkyně Anny Magdalény hned vedle rodového mauzolea. Za stavitele vévodkyně zvolila Martina Reinera. Celkový charakter stavby prozrazuje bavorský proud architektonické tvorby raného baroka. Roku 1674 byl slavnostně vysvěcen konventní kostel Zvěstování Panny Marie. V 80. letech 17. století pak následovala úprava velké klášterní zahrady. Nad vstupem do koleje je umístěn štukový znak řádu zbožných škol – piaristů.

Kaple sv. Floriána
Další stavbou Posvátného okrsku je kaple sv. Floriána. Postavena byla roku 1693 na paměť požáru z 28. prosince 1691, který zničil zámek, ale město nepostihl. Proto byla kaple zasvěcena ochránci před ohněm sv. Floriánovi. Malba v kupoli kaple znázorňuje vraždění betlémských dětí a Nejsvětější Trojici – téma je zvoleno příznačně, neboť svátek Betlémských neviňátek připadá na den, kdy vyhořel zámek.

Kaple Panny Marie Einsiedelnské
Nejmladší stavbou Posvátného okrsku je kaple Panny Marie Einsiedelnské. Postavená na návrší mezi kaplemi sv. Anny a sv. Floriána celému prostoru, spolu s monumentálním schodištěm, dominuje. V roce 1709 ji podle vzoru kaple ze švýcarského města Einsiedeln nechala postavit markraběnka Sibylla Augusta z vděčnosti, že její syn ve známém poutním místě nabyl řeči. Kaple má bohatě architektonicky pojednané vstupní průčelí. Nad vstupním portálem je umístěn alianční erb markrabat bádenských a vévodů sasko-lauenburských. Štukové reliéfy představují zvěstování P. Marie a narození Páně. Ve štítu je osazen kamenný reliéf Smrt P. Marie. Na vrcholu štítu stojí plastika P. Marie a po stranách sochy sv. Benedikta a sv. Maura. V interiéru, na oltáři, byla umístěna tzv. Černá madona, kopie sošky Einsiedelnské madony. Kaple byla vysvěcena 8. září 1710, na svátek Narození Panny Marie.