OSTROVSKÉ BAROKO
UMĚNÍ A KULTURA DOBY BAROKA V OSTROVĚ

Období baroka je u nás stále vnímáno jako doba náboženského a národnostního útlaku, pod dojmem povinné četby z díla Aloise Jiráska jako „doba temna“. Pro české země ovšem toto období znamenalo obrovský rozkvět kultury, umění a vědy.

Baroko je umělecký směr, který se projevil ve výtvarném umění, literatuře či hudbě. Vznikl v polovině 16. století v Římě a postupně se rozšířil po celé Evropě. Do českých zemí pronikl barokní sloh po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře v přímé souvislosti s rekatolizací. Snaha po dosažení jednoty víry začlenila velmi cílevědomě do svých záměrů všechny druhy uměleckých projevů, a to v rozsahu, jaký nemá obdoby. Zpravidla se rozlišují tři základní fáze: rané baroko (1640-1680), vrcholné baroko (1680–1740) a pozdní baroko (doznívající souběžně s rokokem až na přelomu 18. a 19. století). Baroko nebylo ale jen uměleckým slohem katolické církve a šlechty, ale i způsobem života pro široké měšťanské a lidové vrstvy.

Specifickou podobou barokní kultury je tzv. české baroko, vyrůstající z italských kořenů díky italským a jihoněmeckým tvůrcům a obohacené domácími umělci a řemeslníky o nové prvky, přizpůsobené českému prostředí a krajině. Umění v Čechách a na Moravě tehdy dosáhlo špičkové evropské úrovně. Barokní výtvarný styl natrvalo poznamenal tvář našich zemí a zanechal po sobě výraznou a hlubokou stopu. 

Mimořádné množství uměleckých památek zanechalo baroko i v Ostrově. Vévodům sasko-lauenburským i markrabatům bádenským, kteří drželi město po více než 150 let, se zde podařilo vybudovat velkolepý dvůr, který se stal proslulým uměleckým a kulturním centrem. Centrem, kde se křížily četné podněty z mnoha oblastí jižní a západní Evropy a které vyzařovalo své podněty i do vzdálených oblastí a zemí. Svou přímou činností a bezprostředním vlivem se významné osobnosti českého baroka z Ostrova ale i četní, dnes již zapomenutí řemeslníci, stali nositeli a zprostředkovateli nových forem uměleckého vývoje až v dalekých krajích na jihozápadě Německa. Svým významem tak Ostrov překročil hranice Čech i habsburských dědičných zemí a natrvalo vstoupil do světové historie.