MĚSTO OSTROV

V roce 1734 postihl město Ostrov zhoubný požár. Shořelo celé Jáchymovské předměstí a severní část města i s Horní branou, vrchnostenským úřadem, sladovnou, pivovarem a radnicí. Po požáru museli měšťané přistoupit k opravám a renovacím svých domů, při kterých se nechali inspirovat stavební aktivitou vrchnosti a jejím stylovým tvaroslovím. Řada domů má dodnes dochované gotické sklepy, renesanční podloubí, v interiéru barokní klenby a do náměstí orientované zdobené fasády.

Mariánský morový sloup
Pískovcový sloup nese plastiku Madony s císařskou korunou podávající malému Ježíškovi hrozen. Nápis na podstavci upomíná na právě řádící mor a prosí, aby panovník, městští páni i všechen lid byli teď i v budoucnu před touto nemocí ochráněni. 

Kamenné kašny
Dvě kamenné kašny na horním i dolním konci náměstí patřily původně k vybavení zámecké zahrady, na náměstí byly přeneseny v 19. a 20. století a v roce 1996 zrestaurovány. Město, zámek i zahradu zásoboval důmyslně vedený rozvod vody z Jáchymovského potoka. Otevřeným kanálem vedl podél Jáchymovské ulice a přes náměstí. Jeho původní směr je na Starém náměstí vyznačen velkými žulovými deskami. 

Farní kostel sv. Archanděla Michaela
Farní kostel byl vystavěn v poslední čtvrtině 13. století. V roce 1617 získala věž kostela osmibokou nástavbu, v letech 1751–1756 bylo na náklad markraběte Ludwiga Georga Bádenského vyhotoveno nové vnitřní vybavení. V kostele se dochovaly varhany i bohatá výzdoba.

Panský pivovar
Naproti piaristické koleji byl v letech 1725–1727 postaven komplex panského pivovaru. Pozůstatky panského pivovaru, zbořeného v roce 1964, připomíná zrekonstruovaný dům čp. 125 a alianční sasko-lauenburský a bádenský erb umístěný dnes v průjezdu zámku. 

Lovecká obora a lovecký zámeček u Moříčova
Za markrabat bádenských byla zvětšena lovecká obora (Tiergarten), založená Lauenburky poblíž vsi Moříčova. V centru obory byl kolem roku 1738 postaven lovecký zámeček. Dvoupatrová centrální stavba na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z ostatních staveb ostrovské barokní architektury. Systém cest a průhledů v zalesněném terénu ve tvaru osmihroté hvězdy byl důmyslně orientován od loveckého zámečku k hlavnímu vstupu do Lauenburského zámku. Zvláště pro markraběte Ludwiga Georga byl lov velkou vášní a zálibou.